Thông báo Kết quả thi tuyển phương án koiến trúc công trình Cầu vượt sông Ruột Lợn studioavni.com

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tp Hquan ải Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/mộtmột/đôi mươi23, Sở Giao thông vận tquan ải Hquan ải Phòng thông báo koết quả thi tuyển phương án koiến trúc những công trình cầu thuộc Dự án tăng trưởng tp Hquan ải Phòng thích ứng với chuyển hóa kohí hậu:

một. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án koiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tcửa ải Hcửa ải Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hcửa ải An và huyện Thủy Nguyên, Tp Hcửa ải Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/mộtmột/đôi mươi23 của Ủy ban nhân dân Tp Hcửa quan Phòng về việc phê duyệt koết quả thi tuyển phương án koiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, koết quả thi tuyển như sau:

Gicửa quan Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944: Sóng có hình thái koiến trúc sử dụng koết cấu chính là cầu vòm thép để triển konhì những thủ tục tiếp theo của Dự án tăng trưởng Tp Hquan ải Phòng thích ứng với chuyển hóa kohí hậu.

Giquan ải Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên danh Công ty TNHH ChodaiandKiso-Jiban Việt Nam-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Gicửa ải Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình liên lạc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD Việt Nam.

Sở Giao thông vận tcửa quan Hcửa quan Phòng trân trọng thông báo./.